KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

RENATA STASZCZYK-SZAFRAŃSKA

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy. Wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione między innymi od formy współpracy wybranej przez Klienta, wartości przedmiotu sporu, terminu wykonania zlecenia, stopnia trudności i złożoności sprawy oraz przewidywanego i uzasadnionego nakładu pracy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi pomocniczo stosuje się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, m. in. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez Klienta.

Koszt porady prawnej kształtuje się w granicach od 200,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się powierzyć Kancelarii sprawę sądową do poprowadzenia, koszt pierwszej porady prawnej w tej sprawie jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo procesowe.

Kancelaria Radcy Prawnego

Renata Staszczyk - Szafrańska

biuro: ul. Kraszewskiego 27 lok. 15, 05 – 800 Pruszków
tel. +48 661 990 781
e-mail: kancelaria@radcaprawny.pruszkow.pl

Kancelaria Prawna Pruszków
prawnik i radca prawny